Giới thiệu
Phân công nhân sự

Phân công nhân sự

06/02/2018

Nhân sự phòng Đào tạo - Khảo thí

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

25/08/2017

PHÒNG KHẢO THÍ

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

25/08/2017

PHÒNG KHẢO THÍ

Thông tin

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

06/02/2018

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 đối với hệ Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp.

Quy chế - Quy định

Quy chế - quy định của Học sinh - Sinh viên

06/02/2018

Số tay Sinh viên Saigonact có đầy đủ các thông tin cần thiết. Đặc biệt là những nội dung về quy chế - quy định của nhà trường đối với Học sinh - Sinh viên.