Chức năng và nhiệm vụ

Ngày đăng: 25/08/2017

PHÒNG KHẢO THÍ


I. GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí nguyên là một bộ phận trực thuộc Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, phụ trách công tác thi cử trong các đợt tổ chức thi kết thúc học phần của Nhà trường. Trong thời gian hoàn tất Đề án Thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, sự phát triển và tầm quan trọng của quy mô nhà trường càng chứng tỏ vai trò của việc kiểm soát công tác tổ chức thi kết thúc học phần một cách công bằng, khách quan và chuyên nghiệp.

Ngoài nhiệm vụ Khảo thí, việc Đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc gia đã và đang trở thành trọng tâm, đóng vai trò quyết định mang tính định hướng và chiến lược lâu dài nhằm khẳng định thương hiệu của Nhà trường.

Vì vậy Ban Giám hiệu đã ra Quyết định số: ................. ngày ……… về việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1.       Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí;

2.       Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí;

3.       Thực hiện các chức năng khác theo ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

II. Nhiệm vụ

* Khảo thí

1.    Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học ở các chương trình đào tạo của Nhà trường;

2.    Quản lý và giám sát khâu ra đề thi, đáp án kết thúc học phần (KTHP), tuyển sinh, tốt nghiệp (nếu được phân công) theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường;

3.    Tổ chức xây dựng, quản lý và lưu trữ ngân hàng đề thi KTHP theo đúng quy định;

4.    Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và giám sát quá trình in sao, đóng gói đề thi được chọn;

5.    Phối hợp với các Phòng, Ban để lập các danh sách thí sinh được dự thi;

6.    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và giám sát khâu tổ chức thi KTHP, tuyển sinh, tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT;

7.    Tổ chức, giám sát, theo dõi khâu chấm thi (chấm thi trắc nghiệm trên máy, trắc nghiệm trên giấy, chấm thi tự luận, vấn đáp…) đúng quy chế, quy định;

8.    Bảo đảm chế độ bảo mật tuyệt đối trong công tác bảo quản bài thi (khi chưa tổ chức chấm);

9.    Bảo đảm bí mật tuyệt đối về nội dung của đề thi trong quá trình sao, in, nhân bản và vận chuyển đề thi;

10. Bảo đảm số lượng và chất lượng đề thi theo quy định, đồng thời tuân thủ độ chính xác tuyệt đối của nội dung và hình thức đề thi từ bản gốc của tác giả sao nộp đề thi.

* Đảm bảo chất lượng

1.    Phổ biến các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn kiểm định chất lượng - Bộ GD&ĐT;

2.    Tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, các mô hình đảm bảo chất lượng và xếp hạng quốc tế: ABET, CDIO, AUN, AACSB, QS Star, QS Ranking,.. nhằm phục vụ cho các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường;

3.    Thu thập và lưu trữ các minh chứng, số liệu nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng;

4.    Tổ chức các hoạt động tự đánh giá và phục vụ kiểm định chất lượng của Trường;

5.    Triển khai, đôn đốc các hoạt động khắc phục tồn tại so với các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng;

6.    Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá các đơn vị về việc triển khai các hoạt động theo chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ và các chuẩn khác áp dụng tại Trường;

7.    Triển khai việc xây dựng, điều chỉnh các quy trình, biểu mẫu và sổ tay chất lượng của Trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

8.    Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định của các đơn vị trong Trường.

9.    Tổ chức các hoạt động kiểm tra nội bộ cũng như theo dõi các hoạt động khắc phục – cải tiến – phòng ngừa;

10. Báo cáo định kỳ cho Hiệu trưởng về tình hình đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đề ra đã được duyệt và việc thực hiện quy trình, quy định của các đơn vị trong toàn Trường.

P.K.T